Hình thức vận chuyển

Chả bò Cô Huệ sản xuất tại Đà Nẵng sau đó chuyển vào Thành Phố Hồ Chí Minh bằng máy bay mỗi ngày